Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

 

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας των ΙΕΚ «Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών περιηγήσεων» διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, οι οποίες τον καθιστούν ικανό να παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης, υλοποίησης και υποστήριξης ταξιδιών - εκδρομών και διαφόρων δρώμενων με προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών περιηγήσεων» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών περιηγήσεων» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας των ΙΕΚ «Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών περιηγήσεων» διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, οι οποίες τον καθιστούν ικανό να παρέχει υπηρεσίες οργάνωσης, υλοποίησης και υποστήριξης ταξιδιών - εκδρομών και διαφόρων δρώμενων με προσκυνηματικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον, καθώς η άμεση σύνδεση του ιστορικού με του θρησκευτικού στοιχείου είναι εκείνη που μεγαλώνει τον βαθμό επισκεψιμότητας στα θρησκευτικά μνημεία αυτού του τόπου. Επιπλέον, του παρέχεται η δυνατότητα να εργαστεί στον κλάδο του τουρισμού, έναν κλάδο με πλούσια δραστηριότητα και απήχηση, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών περιηγήσεων» μπορούν να εργαστούν στα παρακάτω πεδία:

 • Τουριστικά Γραφεία.
 • Ως tour operator.
 • Ξενοδοχειακές μονάδες ως συνοδός.
 • Δημόσιους φορείς, υπηρεσίες και δήμους
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και ψυχαγωγικών εφαρμογών.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα και οι επαγγελματικοί σκοποί του αποφοίτου της ειδικότητας «Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών περιηγήσεων», είναι :

 • η ανάδειξη της θρησκευτικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας, σε Έλληνες και ξένους προσκυνητές αλλά και σε θαυμαστές της τέχνης, μέσα από θρησκευτικές-προσκυνηματικές περιηγήσεις και πολιτισμικά «οδοιπορικά», στους δρόμους που χάραξαν θρησκείες, λαοί και πολιτισμοί κατά τη μακραίωνη ιστορία της χώρας.
 • Η παροχή εξειδικευμένων και στοχευμένων υπηρεσιών με τελικό αποδέκτη περιηγητές, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, οποιασδήποτε θρησκείας ή δόγματος, που επισκέπτονται έναν χώρο ή περιοχή προκειμένου να γνωρίσουν μία θρησκεία και τα επιμέρους στοιχεία της είτε προκειμένου να ικανοποιήσουν θρησκευτικές-λατρευτικές ανάγκες τους.
 • Η εξειδίκευση σε σύγχρονες μεθόδους ερμηνείας των μνημείων και τρόπους ξενάγησης προσαρμοζόμενους σε διαφορετικές κατηγορίες κοινού, λαμβάνοντας υπόψη του τις διεθνώς σύγχρονες απόψεις προσέγγισης των θρησκευτικών μνημείων και δίνοντας έμφαση αφενός στη γνωστική διαδικασία και αφετέρου στη βιωματική εμπειρία και διήγηση.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι κυριότερες πράξεις που μπορεί να εκτελέσει ο απόφοιτος της ειδικότητας, είναι:

 • Η συνοδεία Ελλήνων και ξένων τουριστών σε εκδρομές, ταξίδια και εξορμήσεις σε θρησκευτικά μνημεία της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
 • Η οργάνωση του προγράμματος προσκυνηματικών περιηγήσεων για κάθε περιοχή επίσκεψης.
 • Η προώθηση τουριστικών πακέτων που περιλαμβάνουν θρησκευτικό τουρισμό.
 • Η ενημέρωση των τουριστών για τους κανόνες συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια των επισκέψεων σε θρησκευτικά μνημεία.
  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΑΡΧΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2   2                  
2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 2 2 4 2   2 2 1 3 2 1 3
3 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2   2 2   2            
4 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2 1 3
5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ       2   2 1 1 2      
6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   3 3   3 3   3 3   3 3
7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ             2   2 2   2
8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ 2   2 2   2            
9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ                   2   2
10 ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ             2   2 2   2
11 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ 4   4 4   4 2   2 2   2
12 ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ             1 1 2      
13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ                    1    1
14 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING - ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ             1   1      
15 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ       2   2            
16 ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                     2 2
  ΣΥΝΟΛΟ 13  7 20 15  5 20  13  7 20  13  7 20