Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων

Η ειδικότητα «Αθλητική Δημοσιογραφία» ανήκει στην Ομάδα επαγγελμάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Το αντικείμενο της εργασίας του δημοσιογράφου αφορά ολόκληρη την παραγωγή της είδησης από την πηγή μέχρι και τη μετάδοση. Σε οποιοδήποτε μέσο και αν εργάζεται ο δημοσιογράφος ανατρέχει στις πηγές της είδησης, τις επεξεργάζεται, συντάσσει την είδηση και κατόπιν την μεταδίδει. Κάθε δημοσιογράφος μπορεί να ασχολείται με έναν ή με περισσότερους από τους παραπάνω τομείς.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Αθλητική Δημοσιογραφία» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Διπλώματα Βεβαιώσεις Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Αθλητική Δημοσιογραφία» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο σύγχρονος αθλητικός δημοσιογράφος οφείλει να είναι σε θέση να παράγει δημοσιογραφικό περιεχόμενο για κάθε κατηγορία μέσου ενημέρωσης, εξειδικευμένου με τον αθλητισμό ή όχι (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο), σύμφωνα με τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και υιοθετώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις του αθλητισμού και της τεχνολογίας. Παράλληλα, πρέπει να διαθέτει το γνωστικό υπόβαθρο αλλά και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται, για να αντεπεξέλθει στο σύγχρονο μοντέλο εργασίας που θέλει το δημοσιογράφο πολυπράγμονα ("πολυεργαλείο - multi-tasker") και ιδιαίτερα εξοικειωμένο με όλα τα εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας.

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Αθλητική Δημοσιογραφία» μπορεί να εργαστεί σε:

 • Όλο το φάσμα του τύπου, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες εφημερίδων και περιοδικών, εθνικής ή τοπικής κυκλοφορίας.
 • Ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας.
 • Διαδικτυακές ιστοσελίδες ενημερωτικού χαρακτήρα, που βασίζονται στα πολυμέσα (multimedia) ή σε ιστοσελίδες που παρέχουν υπηρεσίες νέων ραδιοτηλεοπτικών συστημάτων (Web Radio & Web TV).
 • Γραφεία τύπου και δημοσίων σχέσεων αθλητικών ομάδων, οργανισμών, συλλόγων αθλητικού ενδιαφέροντος και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
 • Εταιρείες αθλητικού μάρκετινγκ-μάνατζμεντ.
 • Εταιρείες που αναλαμβάνουν έργο παρακολούθησης του περιεχομένου των Μέσων (media monitoring) καθώς και αποδελτίωσης.
 • Διαφημιστικές εταιρείες, αναλαμβάνοντας έργο συγγραφής κειμένων στο πλαίσιο της διαφημιστικής επικοινωνίας.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Ικανότητα δημιουργικής διερεύνησης, αναγνώρισης, εντοπισμού και προβολής σημαντικών για τον αθλητισμό και την κοινωνία ζητημάτων (ειδήσεων).
 • Υψηλό επίπεδο χρήσης της νέας ελληνικής γλώσσας καθώς και υψηλό επίπεδο αξιοποίησης του δημοσιογραφικού λόγου, απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δημιουργία ολοκληρωμένου δημοσιογραφικού περιεχομένου, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα του επαγγέλματος.
 • Υψηλό επίπεδο χρήσης της αθλητικής ορολογίας και πολύ καλή άρθρωση.
 • Θεωρητικό υπόβαθρο και γνώση των κανονισμών τω αθλημάτων και του αθλητικού δικαίου.
 • Δημιουργική διαχείριση τυπωμένου αρχειακού υλικού καθώς και ψηφιακού υλικού, χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια ορθής και ολοκληρωμένης δημοσιογραφικής έρευνας.
 • Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης της δημοσιογραφικής έρευνας: Προσοχή και υπευθυνότητα, μεθοδικότητα και οργάνωση στη διαχείριση πηγών καθώς και πληροφοριών-δεδομένων, τηρώντας τις αρχές του ρεπορτάζ και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας εν γένει.
 • Δημιουργική αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των εργαλείων της ψηφιακής τεχνολογίας με στόχο την εις βάθος διερεύνηση και λήψη πληροφοριών καθώς και την ελκυστική δημοσιοποίηση δημοσιογραφικού περιεχομένου, σύμφωνα με τις νέες τάσεις της δημοσιογραφίας.
 • Καινοτόμες ιδέες απέναντι στην παραγωγή δημοσιογραφικού περιεχομένου με γνώμονα το σεβασμό στο κοινό και τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
 • Επίγνωση της συμβολής του δημοσιογραφικού έργου στη λεγόμενη κοινωνία της πληροφορίας καθώς και της ευρύτερης ευθύνης του δημοσιογράφου απέναντι στο κοινό.
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας με στόχο την ποιοτική άσκηση του επαγγέλματος.
 • Επαγγελματισμός που συμβάλλει στην ποιοτική εκτέλεση του δημοσιογραφικού έργου.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα κύρια επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Κάλυψη αθλητικών γεγονότων και σημαντικών διεθνών αθλητικών διοργανώσεων.
 • Πραγματοποίηση έρευνας και προσέγγιση κατάλληλων πηγών με στόχο την αποκάλυψη γεγονότων που θεωρούνται άξια δημοσιοποίησης.
 • Συλλογή και διασταύρωση πληροφοριών μέσω συνεντεύξεων και ερευνητικών διαδικασιών με στόχο την καλύτερη δυνατή διαμόρφωση του δημοσιογραφικού περιεχομένου που προσφέρεται στο κοινό.
 • Εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη ανάλυση γεγονότων σε όλες τις κατηγορίες των μέσων με στόχο την περαιτέρω διαφώτιση της κοινής γνώμης για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολεί τη σύγχρονη κοινωνία.
 • Παραγωγή δημοσιογραφικού περιεχομένου για κάθε κατηγορία μέσου ενημέρωσης (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο) με γνώμονα τη δημοσιογραφική δεοντολογία και αξιοποιώντας τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία εργασίας του δημοσιογράφου.
 • Τήρηση των αρχών της ποιοτικής δημοσιογραφίας.
  ΕΞΑΜΗΝΟ Α Β Γ Δ
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ Θ Ε Σ
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 2   2                  
2 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ι: ΓΛΩΣΣΑ 2   2                  
3 ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1 1 2                  
4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2   2                  
5 REPORTING 2 2 4                  
6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ   3 3   3 3   3 3   3 3
7 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 3   3                  
8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2   2                  
9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ       2 2 4            
10 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΙΙ: ΚΕΙΜΕΝΟ       4   4            
11 ΔΙΚΑΙΟ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ       2   2            
12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ       2   2            
13 ΓΑΝΩΣΗ - ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ       2   2            
14 ΠΗΓΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ       3   3            
15 ΕΙΔΗ ΡΕΠΟΡΤΑΖ             4   4      
16 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ             4   4      
17 ΦΩΤΟΕΙΔΗΣΙΟΓΡΑΦΙΑ             2   2      
18 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΟ             2 1 3      
19 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ             2   2      
20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ               2 2      
21

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

                  2 3 5
22 ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ -ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ                   2 3 5
23 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΩΝΑ                   1 2 3
24 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ                     2 2
25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ                   2   2
  ΣΥΝΟΛΟ 14 20 15 20 14  6 20 13 20